A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: pdo/pdo_result.php

Line Number: 131

ECCON - Economic Consulting
STY
18

Środki z Funduszu Pracy w PUP Toruń na staże, dotacje i refundacje...:

Od dnia 21.01.2013 r. do 01.02.2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, można składać wniosku na:

1. staże,

2. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego,

3. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. prace interwencyjne. 

Więcej infomacji na: http://www.pup.torun.pl/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci/2013/Nabor-wnioskow-o-ztrudnienie-substydiowane-w-ramac

Link do dokumentacji na refundację kosztów na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: http://torun.pup.info.pl/Pliki/Dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/Refundacja-ze-srodkow-funduszu-pracy-kosztow-wypos

 

STY
15

ARiMR przekazał bankom pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych:

Środki zostały przekazane takim bankom jak:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- SGB Bank S.A.
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
- Bank Zachodni WBK S.A.
- ING Bank Śląski S.A.
- Pekao S.A. 

Kredyty inwestycyjne mogą zostać wykorzystane na:

- na zakup gruntów rolnych (nKZ), 
- na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR), 
- na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR), 
- na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT), 
- na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP), 
- dla młodych rolników (nMR), 
- dla grup producentów rolnych (nGP).

Więcej informacji na:

- http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-przekazal-bankom-pieniadze-na-doplaty-do-kredytow-inwestycyjnych.html 

- http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html 

Zapraszamy do współpracy w ramach przygotowania przez naszą firmę biznes planów, będących jednym z załączników do wniosku kredytowego.

 

STY
04

Dotacje z PROW = dla mikroprzedsiębiorstw z terenu wiejskiego:

 

Informujemy, iż prawdopodobnie będzie ogłoszony jeszcze jeden konkurs z działania 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (PROW z Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej). Konkurs ogłaszany jest jednocześnie we wszystkich województwach.

Oficjalnie infolinia ARiMR nie potwierdza jeszcze, że na pewno i ewentualnie kiedy taki konkurs będzie. Jednak na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/509/projekt/85671,w dniu 19 grudnia 2012 r., pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Wskazuje to na fakt, że taki konkurs może zostać ogłoszony. Ze względu na to, że od momentu ogłoszenia konkursu do momentu składania dokumentów jest stosunkowo krótki czas na przygotowanie dokumentacji, warto wcześniej poczytać, czy w ogóle Państwa firma lub firma, która czeka na taki konkurs, spełnia te podstawowe i najważniejsze na dzień dzisiejszy, kryteria. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady tego działania, które mogą jednak ulec zmianie.

 

Działania 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

CEL działania 312:

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2) usług dla ludności;

3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7) usług transportowych;

8) usług komunalnych;

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10) magazynowania lub przechowywania towarów;

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Kto może starać się o dofinansowanie:

Osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

 

Podstawowe warunki:

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej albo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -  w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej albo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Co warto jeszcze wiedzieć:

W rozporządzeniu ściśle są określone kody PKD działalności, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. Zatem zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt w celu zweryfikowania tych kodów lub przesłania rozporządzenia oraz ewentualnego omówienia innych ważnych szczegółów. Podkreślamy jeszcze raz, że powyższe dane to jedynie wstępne, podstawowe informacje o tym działaniu i mogą one ulec zmianie w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

STY
03

Dotacje dla firm z RPO województwo kujawsko-pomorskie:

 

2013 r. jest ostatnim rokiem w okresie programowania 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił harmonogram na bieżący rok.

Link: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/konkursy/harmonogram-konkursow/czytaj/items/przedstawiamy-harmonogram-konkursow-rpo-na-rok-2013.html 

 

Poniżej zamieszczone zostały ogólne informacje na temat wybranych konkursów, które mogą Państwa lub współpracujące z Państwem Firmy, zainteresować. Część kryteriów jest znana na dzień dzisiejszy, jednak większość zwłaszcza szczegółów, poznamy dopiero jak zostanie ogłoszony konkurs.

Wskazujemy jednak, aby zainteresowane danym konkursem firmy przygotowywały się już wcześniej i przemyślały co faktycznie chcą zrobić i czy będą w stanie spełnić już przynajmniej te znane kryteria. Czas od ogłoszenia konkursu do momentu składania dokumentacja jest zazwyczaj zbyt krótki na poprawne przygotowanie dokumentacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami.

 

I - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

 

Ogłoszenie konkursu: marzec

Cel działania: zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Uzasadnienie: Szybki dostęp do informacji tematycznych oraz baz danych stwarza warunki rozwoju przedsiębiorczości co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Koniecznym jest stworzenie warunków do rozwoju e-usług w różnych dziedzinach życia społecznego oraz gospodarczego.

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci.

2. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający zastosowanie TIK w przedsiębiorstwie.

3. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu.

4. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.

Kto może składać wniosek: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.

Maksymalny udział dofinansowania:

- 70% - mikroprzedsiębiorstwa

- 60% - małe przedsiębiorstwa

- 50% - średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota wsparcia: 500 tys. PLN

 

II - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

 

Ogłoszenie konkursu: kwiecień

Cel działania: zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw (w tym działających w branży turystycznej) poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania.

Uzasadnienie: Realizacja działania przyczyni się do poprawy oferty wytwórczej, produktowej, usługowej i technologicznej przedsiębiorstw. Zaspokajanie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw pozwoli na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa kujawsko-pomorskiego.

Przykładowe rodzaje projektów:

Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zwiększające potencjał (produkcyjny, wytwórczy, usługowy) przedsiębiorcy poprzez:

- budowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych),

- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług (w tym turystycznych),

- dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług (w tym turystycznych),

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkującewprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług (w tym turystycznych) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

Kto może składać wniosek: Mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Wszystkie branże za wyjątkiem 01-rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 02-rybołówstwo, 04-w zakresie włókien syntetycznych, 07-w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali oraz 12-w zakresie budownictwa okrętowego.

Zgodnie z obecnie ogłoszonymi kryteriami najbliższy konkurs będzie skierowany do mikroprzedsiębiorstw, które działają jako osoba fizyczna prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą i do tej pory nie zatrudniały nigdy pracowników.

Maksymalny udział dofinansowania:

- do 70% - mikroprzedsiębiorstwa

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu: 500 tys. PLN

 

Wnioski będą składane i rozpatrywane w 4 schematach:

1 schemat: Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 24%.

2 schemat: Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano mniej niż 5 projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 10%

3 schemat: Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano co najmniej 5 projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 10%

4 schemat: Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 10%

 

III - Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

 

Ogłoszenie konkursu: marzec

Cel działania: dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i unijnych.

Uzasadnienie: Wdrożenie działania pozwoli ograniczyć niepożądane oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, ograniczyć energochłonność i materiałochłonność procesów produkcyjnych, a także zredukować ilości wytwarzanych odpadów.

Przykładowe rodzaje projektów:

1.Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług

prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności.

2.Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowisk.

3.Zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem.

4.Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.

Wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska nie może dotyczyć przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.

Kto może składać wniosek: Małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy. Za wyjątkiem branż: 01-rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 02-rybołówstwo, 04-w zakresie włókien syntetycznych, 07-w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, 12-w zakresie budownictwa okrętowego oraz 21-działalność związana ze środowiskiem naturalnym.

Maksymalny udział dofinansowania:

- do 60% - małe przedsiębiorstwa

- do 50% - średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość projektu: poniżej 8 mln PLN

 

Zapraszamy do współpracy.

 

LIS
21

ECCON jako partner merytoryczny Festiwalu Inteligencja Finansowa.

Miło nam poinfomować, iż Nasza Firma jest Partnerem Merytorycznym Festiwalu Inteligencja Finansowa organizowanym przez Studenckie Forum Business Centre Club: http://inteligencja-finansowa.org.pl/torun/partnerzy.html 

Termin festiwalu to 3-7 grudnia 2012 r.

Harmonogram: http://inteligencja-finansowa.org.pl/torun/harmonogram.html

Udział jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału.

 

LIS
14

Bezpłatne konferencje, seminaria i szkolenia dla przedsiębiorców.

Infomujemy, że można wziąć udział w następujących spotkaniach:

1. Spotkanie informacyjne: Jak założyć firmę i zdobyć pieniądze na własny biznes?

link: http://www.tarr.org.pl/index.php?id=1101&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=2012-11-14&utm_campaign=Newsletter+TARR+S.A.

2. Konferencja „Jak przeciwdziałać zatorom płatniczym”.

link: http://www.tarr.org.pl/index.php?id=1096&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=2012-11-14&utm_campaign=Newsletter+TARR+S.A.

3. Seminarium: Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

link: http://www.tarr.org.pl/index.php?id=1100&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=2012-11-14&utm_campaign=Newsletter+TARR+S.A.

 

LIS
13

Inwestycja z gwarancją kapitału Salsa 2012.

Obecnie banki obniżają stopy procentowe lokat terminowych, zatem wielu z nas szuka alternatywy do ulokowania swoich wolnych oszczędności.

 Jedna z firm doradczych ma w swojej ofercie produkt ze 100% gwarancją kapitału- SALSA, czyli mamy pewność, że odzyskamy swoje środki. jest to kolejna subskrypcja tego produktu, a więc można zapoznać się z bardzo dobrymi wynikami poprzednich edycji.

Oto wyniki:

1. salsa I (4-letnia) zarobiła 52,57% bez podatki Belki,

2. salsa II (3,5-letnia) zarobiła 36,69% bez podatki Belki.

 

Najważniejsze informacje:

1.    Subskrypcja produktu potrwa od 17.10 – 23.11(wpłat klienci mogą dokonywać maksymalnie do 23.11!)

2.    Okres trwania produktu : 3 lata

3.    Instrument bazowy: Indeks DB SALSA Sectors Euro Net (dokładnie taki sam indeks jaki był zastosowany w Salsie 1 i 2)

4.    Partycypacja w wynikach strategii od 85% do 115% (ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji)

5.    Brak podatku od zysków kapitałowych „Belki”

6.    Minimalna składka od 5 000 PLN

7.    100% ochrona składki alokacyjnej

8.    Wiek wstępu do 80 lat

9.    Mechanizm uśredniania – który daje klientowi dodatkowe bezpieczeństwo już wypracowanych zysków

10. Opłaty wstępne w standardzie uzależnione są od wysokości składki inwestowanej przez klienta.

         

Kwota inwestycji

Opłata wstępna

 
 
 

5000 - 20 000zł

5%

 

20 000 - 50 000 zł

4%

 

50 000 - 100 000 zł

3%

 

100 000 - 200 000 zł

2%

 

200 000 - 300 000 zł

1%

 

od 300 000 zł

0,5%

 

 Więcej informacji o produkcie udzieli: Anna Kowalecka tel.:  601 -772- 939

 

LIS
10

Mikropożyczka na 3% dla planujących otworzyć działalność gospodarczą.

Infomujemy, że Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy będzie udzielał „pożyczek dla przedsiębiorczych”, w ramach działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Parametry pożczyki:

- oprocentowanie 3% w skali roku, 

- maksymalnie 50.000,- zł,

- okres kredytowania 60 miesięcy.

Więcej informacji na: http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorczych-w-ramach-6-2-pokl/

 

PAŹ
22

"Mieszkania dla młodych" nowy program dopłat do kredytów hipotecznych.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem zamieszczonam na stronie: http://prnews.pl/nieruchomosci/mieszkanie-dla-modych-jaki-bedzie-nowy-program-dofinansowan-6545151.html

Wskazuje on na róznice pomiędzy obecnie jeszcze funkcjonującym do końca br. programem "Rodzina na swoim" a nowym proponowanym programem "Mieszkania dla młodych".

 

WRZ
30

Bezpłatna konferencja rozwój i promocja eksportu.

Zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem przewodnim będzie promocja i rozwój eksportu.

Tematyka przeznaczona jest zarówno dla firm, które dopiero chcą wejść na rynki zagraniczne, jak i już na nich działających.

Więcej informacji na:

 - http://tydzienmsp.tarr.org.pl/

-  http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/europejski-tydzien-msp-2012/